کتاب بیگانه ای با من است!

اثر جوی فیلدینگ از انتشارات شادان - مترجم: شهناز مجیدی-داستان جنایی

به ناگاه دنیای او در فراموشی غرقه شد....
مات و مبهوت و سرگردان در بوستون...
با لباسهایی خون آلود و جیب هایی پر از اسکناس...
و برای «جین ویتاکر» این آغاز راه بود...


خرید کتاب بیگانه ای با من است!
جستجوی کتاب بیگانه ای با من است! در گودریدز

معرفی کتاب بیگانه ای با من است! از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بیگانه ای با من است!


 کتاب تبر
 کتاب پدرخوانده
 کتاب به خونسردی
 کتاب شبح مرگ بر فراز نیل
 کتاب حلقه سرخ و پنج داستان دیگر
 کتاب بازگشت استاد رقص