کتاب بنویس جنایت

اثر داشیل همت از انتشارات نشر ثالث - مترجم: حمیدرضا زاهدی-داستان جنایی